سایت پناتو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

چرا به آموزه های روسو به شدت نیازمندیم؟

چرا به آموزه های روسو به شدت نیازمندیم؟

نویسنده: دکتر محمدصادق ذاکری

اندکی بیندیشیم آموزه‌ی بس مهم ژان ژاک روسو(۱۷۷۸-۱۷۱۲) چیست؟

ژان شاتو نویسنده کتاب *مربیان بزرگ* که در سال ۱۳۵۵ خورشیدی توسط زنده یاد استاد دکتر غلامحسین شکوهی( ۱۳۹۵-۱۳۰۵) ترجمه شده است، بر آنست چیزی که در یادگیری کودک غالبا مورد غفلت قرار می گیرد، *تمایل به یادگرفتن کودک است.* اگر این تمایل در او ایجاد شود، در این صورت هر روشی برای او مناسب خواهد بود.

حال اگر آموزه‌‌ی اصلی روسو را بفهمیم، پیدا کردن روش کاری ندارد. به عبارت دیگر روسو به فلسفه‌ی یادگیری می پردازد و از روش های فنی خاص، فاصله می گیرد.

به راستی آموزه‌ی راستین روسو چیست؟

آیا روسو با تمدن حقیقی مخالف است و یا تمدنی که خود به چشم خود می بینیم با چندین بحران علی الخصوص بحران زیست محیطی مواجه شده است.
بیندیشیم چرا روسو طرفدار تربیت طبیعی است؟ روسو از سویی تربیت را بزرگترین دستاورد آدمی می داند، اما همزمان آن را نه تنها راهی برای در بند کردن آدمیان از آغاز تا انجام می داند، بلکه نگران بند های گوناگونی است که در طول زندگانی آدمی برای او محرومیت و محدودیت ایجاد می کنند.

او نه تنها خواستار دوری گزیدن از جامعه نیست، بلکه بر آنست که از سویی اساس جامعه بر حق و آزادی انسان باشد و از سوی دیگر، تربیت انسانی با طبیعت انسان سازگار باشد.

از این رو می توان گفت شناخت طبیعت انسان بر تربیت او مقدم است.

منبع: کانال از سلامت بگو
آماده‌سازی جهت وب: تحریریه کلاسوفی


اندکی بیندیشیم آموزه‌ی بس مهم ژان ژاک روسو(۱۷۷۸-۱۷۱۲) چیست؟

ژان شاتو نویسنده کتاب *مربیان بزرگ* که در سال ۱۳۵۵ خورشیدی توسط زنده یاد استاد دکتر غلامحسین شکوهی( ۱۳۹۵-۱۳۰۵) ترجمه شده است، بر آنست چیزی که در یادگیری کودک غالبا مورد غفلت قرار می گیرد، *تمایل به یادگرفتن کودک است.* اگر این تمایل در او ایجاد شود، در این صورت هر روشی برای او مناسب خواهد بود.

حال اگر آموزه‌‌ی اصلی روسو را بفهمیم، پیدا کردن روش کاری ندارد. به عبارت دیگر روسو به فلسفه‌ی یادگیری می پردازد و از روش های فنی خاص، فاصله می گیرد.

به راستی آموزه‌ی راستین روسو چیست؟

آیا روسو با تمدن حقیقی مخالف است و یا تمدنی که خود به چشم خود می بینیم با چندین بحران علی الخصوص بحران زیست محیطی مواجه شده است.
بیندیشیم چرا روسو طرفدار تربیت طبیعی است؟ روسو از سویی تربیت را بزرگترین دستاورد آدمی می داند، اما همزمان آن را نه تنها راهی برای در بند کردن آدمیان از آغاز تا انجام می داند، بلکه نگران بند های گوناگونی است که در طول زندگانی آدمی برای او محرومیت و محدودیت ایجاد می کنند.

او نه تنها خواستار دوری گزیدن از جامعه نیست، بلکه بر آنست که از سویی اساس جامعه بر حق و آزادی انسان باشد و از سوی دیگر، تربیت انسانی با طبیعت انسان سازگار باشد.

از این رو می توان گفت شناخت طبیعت انسان بر تربیت او مقدم است.

منبع: کانال از سلامت بگو
آماده‌سازی جهت وب: تحریریه کلاسوفی

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد